Medlemsinfo

Kategori: Info Senast uppdaterad tisdag, 18 juni 2019

Välkommen till vår förening

Här följer viktig information som kan vara bra att känna till för dig som bostadsrättsinnehavare i Brf. Åsöberget. Du kan alltid kontakta någon i styrelsen om det är något mer du undrar över. Aktuella kontaktuppgifter finns anslaget på anslagstavlan i porten till respektive fastighet.  

Gemensamma anläggningar

Bastu

Finns på vinden i 194:an (till höger efter trappan) och kan bokas av enskild medlem. Bokning av bastun görs på en lista som sitter utanför dörren till bastun/lokalen och endast medlemmar kan utnyttja den, det vill säga minst en medlem måste finnas närvarande. Bastun får inte nyttjas efter klockan 22. Det tar cirka en halvtimme att värma upp bastun, instruktioner finns i bastun. Efter användandet ska bastun och duschutrymmet rengöras och aggregatet stängas av. Visa hänsyn om det finns gäster i gemensamhetslokalen. 

Cykelrum

Finns i källaren i 192:an. I 194:an är det ytterdörren till vänster om porten. Använd din vanliga dörrnyckel i 192:an och tvättnyckeln i 194:an. Utomhus finns även cykelställ på båda sidor om Sågargatan, invid valvet.  

Gemensamhetslokal / övernattningsrum 

Gemensamhetslokalen finns på vinden i 194:an (till höger efter trappan) och kan bokas av enskild medlem. Bokning av lokalen görs via mejl, se anslagstavla i porten. Endast medlemmar kan utnyttja den, det vill säga minst en medlem måste finnas närvarande. Lokalen får användas till möten och ska utrymmas senast klockan 22. Efter användande ska lokalen städas, eventuell disk diskas, sopor ska tömmas och sladden till kaffebryggaren ska dras ur. Det är ej tillåtet att använda rummet som festlokal med hänsyn till närboende.  

Gemensamhetslokalen kan även nyttjas som gästrum av medlem och är då främst till för medlemmarnas anhöriga och vänner. Rummet erbjuder två sängplatser med tillhörande kuddar och täcken. Kostnad, regler och hur bokning sker finns på ett anslag utanför lokalen. Rummet städas och utryms senast kl. 11.00. Överlämning av nycklar till lokalen sker efter överenskommelse med bokningsansvarig, se styrelseförteckning. 

Nuvarande hyresavgift är 400 kr/dygn. 

Egen balkong

Medlemmar med egen balkong får grilla på balkongen förutsatt att el-grill används. Vintertid skall balkongen snöröjas, för att förhindra fuktskador på fastigheten. Om medlemmen behöver hjälp med snöröjning skall styrelsen underrättas. 

Gård

Finns på baksidan av 194:an. För att nå den måste du passera genom 194:ans entréplan. Gården kan användas av alla medlemmar i föreningen. På sommaren finns bord, stolar och grill att nyttja. Sätt upp en lapp på anslagstavlan att du tänker nyttja gården viss tidpunkt. För allas trevnad tänk på att ställa tillbaka grill och stolar efter användning. 

 

Hissarna

Se till att skjuta igen gallergrinden varsamt och stänga ordentligt när du använt hissen. Hissen går inte att bruka om någon av dörrarna inte är helt stängd.  

Hobbylokal

I källaren i 194:an finns en hobbylokal som är utrustad med arbetsbänk, skruvstäd och avlastningsytor. Ovanför arbetsbänken finns dessutom extra eluttag. Verktyg finns inte, utan de får du hålla med själv. Lokalen får användas vardagar 9 - 20 samt lördag, söndag och helgdag 11 - 18.

Lokalen lämnas städad för allas trevnad.

Trapphus

Städning av trapphusen och byte av entrémattor görs av en städfirma en gång i veckan. För att underlätta städningen, var vänlig och lägg inte ut egna dörrmattor i trapphuset. 

Barnvagnar och övriga föremål får ej förvaras i trapphuset ur brandsäkerhetssynpunkt. Barnvagnsrum finns i 194:an direkt in till vänster. 

Tvättstugan

Tvättstugan i 192:an finns i källaren och i 194:an på entréplan till vänster om hissen.

För att komma in används en särskild tvättstugenyckel. För bokning av tvättid används den markör som tillhör lägenheten. Tavlan för bokning finns på väggen utanför 192:an och i 194:an på den bortre väggen mot fönstret inne i tvättstugan. Markerad tvättid gäller en timme från angiven starttid, därefter får annan medlem överta tvättstugan om inte tvättning påbörjats.

Efter avslutad tvättning ska tvättmaskiner och bänkar torkas av, tvättmedelsfack och torktumlarens filter rengöras, samt golvet sopas och våttorkas vid behov. Tomma tvättmedelspaket slängs tillplattade i den soptunna som finns i tvättstugan.

Användandet av torkskåp får ske fram till högst en timme efter varje pass. För allas trevnad, se till att du hämtar din tvätt efter avslutad tvättning.

Torkning av tvätt får pågå till klockan 22. Tvättpassen är 8-11, 11-15, 15-18, 18-21.  

Saknas markör ska lägenhetsinnehavaren själv beställa och bekosta ny cylinderenhet, se länk: http://www.ocsab.se/product.asp?product=2365. Markören skall vara röd och graveras med lägenhetsnummer.  

Vinden

Varje lägenhet har ett vindsutrymme med samma nummer som din lägenhet. Av brandsäkerhetsskäl får inget placeras i gångarna utanför. Det är därmed inte tillåtet att ställa saker på vinden i samband med renovering eller att kvarlämna saker vid flytt.  

Vädringsbalkonger

Balkongerna mellan våningsplanen i trapphusen är avsedda för vädring och under den varmare årstiden ställs ett bord och två stolar ut på varje balkong. Om någon medlem önskar sätta upp ett hänglås på balkongdörren så får det vara låst i maximalt ett dygn. Det är inte tillåtet att röka på vädringsbalkongerna.  

Allmänna förhållningsregler/info

Andrahandsuthyrning

Uthyrning av lägenhet i andra hand kan beviljas av styrelsen under vissa förutsättningar. Uthyraren ska ha giltiga skäl, så som studier eller arbete på annan ort och godkänns under maximalt ett år i taget. Giltiga blanketter ska fyllas i och uthyraren måste få uthyrningen godkänd av styrelsen innan uthyrning sker. Vid eventuell förlängning måste ny ansökan göras. För mer information och tillgång till blanketter se under fliken nedladdningar.

Bredband

Fastigheten är gruppansluten till bredband via Bredbandsbolaget. Via ditt Bredbandsuttag som finns i hallen kan du även få ip-telefoni och TV. I månadsavgiften ingår bredband med 250/100 Mbit/s i upp och nedladdning samt bredbandstelefoni, dock tillkommer samtalskostnader för telefoni. Bredbandsbolaget lånar ut en bredbandsrouter kostnadsfritt. Routern har fast och trådlöst internet samt uttag för IP telefoni. 

För mer info: Kundtjänst 0770 – 77 70 00, www.bredbandsbolaget.se.

Felanmälan

Vid fel i din lägenhet kan du anlita föreningens fastighetsskötare eller annan hantverkare. Dessa fel är du själv ekonomiskt ansvarig för. Om fel uppstår i något gemensamt utrymme eller i fastigheten ska detta i första hand anmälas till fastighetsskötaren. Vid akuta fel i fastigheten, till exempel vattenläcka, kan du naturligtvis ringa till jouren. Kontaktuppgifter finns anslagna vid entrén i din port.

Försäkring

Vi vill påminna om att Brf Åsöberget har en fastighetsförsäkring i Trygg-Hansa där det ingår ett gemensamt bostadsrättstillägg för samtliga medlemmar. Det betyder att föreningen står för bostadsrättstillägget för samtliga medlemmar i vår förening och du kan säga upp bostadsrättstillägget hos ditt försäkringsbolag. Bostadsrättstillägget är den del av hemförsäkringen som täcker det extra ansvarsområde man har när man bor i bostadsrätt.

Du ska fortfarande ha kvar din hemförsäkring för lösöre mm.

Kabel-TV

Fastigheten är ansluten till Comhem. Kundtjänst 0771-55 00 00, www.comhem.se. I det analoga basutbudet ingår kanal 1-11 samt Tv4 sport. Inga digitala kanaler ingår.   

Köksfläkt

Det är inte tillåtet att ansluta köksfläkt eller annan fläkt till fastighetens ventilationssystem. Endast fläktkåpor med filter får sättas in. Föreningen utför kontinuerligt OVK-besiktningar för att säkerställa ventilationssystemets funktion.

Ombyggnad/Renovering

Planerar du att göra en ombyggnad ska detta godkännas innan arbetet påbörjasav styrelsen.

Underlag för godkännande krävs ritningar, byggnadsbeskrivning med tillhörande tidplan
och i vissa fall certifierade hantverkare. Vid lovpliktiga byggåtgärder ansöker bostadsrättsinnehavaren själv erforderliga lov hos Stadsbyggnadskontoret, Stockholm Stad.

 Under byggskedet ansvarar medlemmen för att föreningens egendom, såsom hissar och golv ej skadas och regelbundet städas. Medlemmen ansvarar för avisering och information om störningar.

Renoveringsarbeten utförs mellan klockan 08.00 -18.00.

Alla ombyggnaden/renoveringen slutbesiktigas av Nytorget Fastigheter. En kostnad som bostadsrättsinnehavaren bekostar.

Vattenavstängning

Vattenavstängning skall aviseras i god tid, minst 1 vecka innan utförd åtgärd. Avstängning ombesörjs av föreningens fastighetsskötare, HSB Stockholm.

Rökning

Rökning får inte förekomma i de gemensamma utrymmena inomhus och på vädringsbalkonger. Om rökning på gården måste ske skall man ta hand om fimparna.

Sopor

Vänligen respektera sophanteringen och att vi dessvärre inte har något grovsoprum. Sophantering sker enligt följande: 

Matavfall

Organsikt matavfall sorteras separat. Påshållare och biologiskt nedbrytbara påsar finns att hämta i 192:ans källare (bredvid det gamla sopbandet) och i barnvagnsrummet på 194:an. Påsarna slängs i speciellt avsett sopskåp (se skiss nedan).

Hushållssopor

Övriga hushållssopor slängs i väl ihopknutna påsar i sopskåpen intill våra fastigheter på varsin sida om Sågargatan (se skiss nedan).De låses upp med din lägenhetsnyckel. Ställ inga soppåsar i farstun.

Returpapper

För tidningar och pappersavfall (inte wellpapp, kuvert eller kartonger) finns ett sopskåp som är särskilt avsett för dessa intill sopskåpen för hushållssopor.

Grovsopor

Inga grovsoprum finns, utan du måste själv se till att dessa sopor avlägsnas från fastigheten. Närmaste återvinningscentraler där du kan lämna grovsopor finns i Östberga (Huddingevägen/Sockenvägen) eller i Vanadisberget (Cedersdalsgatan på Norrmalm). Du kan även kasta grovsoporna när container finns uppställd. Två gånger om året, i samband med vår- och höststädning, ställs en container upp utanför fastigheten. Notera att inga el-artiklar får kastas i containern.

El-artiklar

El-artiklar hanteras i ett separat återvinningsrum i 194:ans källare. Rummet töms på städdagar.

Miljöfarligt avfall

Miljöfarligt avfall som färg, lösningsmedel och dylikt kan lämnas på återvinningscentral.  

Återvinningsplatser

Närmsta återvinningsplats finns på Folkungagatan 135, nedanför Sågarbacken vid Shellmacken. Där finner du iglos för Ofärgat glas, Färgat glas, Papper, Kartong/Wellpapp, Hårda plastförpackningar, Metallförpackningar och Batterier.

Städdag

Gemensamma städdagar hålls två gånger per år, vår och höst. Städdagarna är obligatoriska för föreningens medlemmar. Styrelsen anslår information i god tid före städdagen.

Vi hoppas att du ska trivas i din bostad och med vår förening.

Vänliga hälsningar

Styrelsen

 
 
 

 

 

 

 

 

Träffar: 10750